Algemene voorwaarden  OnlineOpleidingsinstituut B.V.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van online cursussen geleverd door OnlineOpleidingsinstituut B.V., gevestigd te Nijmegen, KvK nummer 89068971.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Onlineopleidingsinstituut B.V. een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online cursus sluit.
2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de online cursus deelneemt.
3. E-learning: : een door Onlineopleidingsinstituut digitaal aangeboden opleiding/cursus.
4. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
5. Overeenkomst: de bestelling van een E-learning en de ter beschikkingstelling daarvan door OnlineOpleidingsinstituut B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Onlineopleidingsinstituut B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Partijen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing indien Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de webwinkel van Onlineopleidingsinstituut B.V. aanmelden voor deelname aan een online cursus. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt
verstrekt tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag
niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Onlineopleidingsinstituut B.V. opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kanleiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijzen
1. Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel van
Onlineopleidingsinstituut B.V. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling in de webwinkel zijn vermeld.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling
1. Direct na bestelling van de online cursus in de webwinkel volgt betaling via de betaalomgeving van onze webwinkel. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.
2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Onlineopleidingsinstituut B.V.
3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren en er zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Onlineopleidingsinstituut B.V. zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
1. Onlineopleidingsinstituut B.V. behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op de door Onlineopleidingsinstituut B.V.aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde e-learning een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van OnlineOpleidingsinstituut  B.V. of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 5.000,00 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Onlineopleidingsinstituut B.V., onverminderd het recht van Onlineopleidingsinstituut  B.V. op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Onlineopleidingsinstituut B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van Onlineopleidingsinstituut B.V. tenzij aan Onlineopleidingsinstituut B.V.B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Onlineopleidingsinstituut B.V. op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.

Artikel 8. Privacy
1. Alle gegevens die Opdrachtgever verstrekt aan Onlineopleidingsinstituut B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, worden door Onlineopleidingsinstituut B.V. in haar administratie opgenomen.
2. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de eisen die de wet en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daaraan stelt.
3. De privacyverklaring van Onlineopleidingsinstituut B.V. is gepubliceerd op de website van Onlineopleidingsinstituut B.V.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Winkelmand (0)

uw winkelmand is leeg
winkelmand bijwerken
nl_NL
en_GBnl_NL